fbpx

ΕΣΠΑ: Ποια προγράμματα αναμένονται

ΕΣΠΑ: Ποια προγράμματα αναμένονται

Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ενεργοποιηθεί ένα «πακέτο» χρηματοδοτικών εργαλείων σε τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας, όπως η αγροδιατροφή, ο τουρισμός και το περιβάλλον.

Ήδη «τρέχει» –έως 13 Δεκεμβρίου– η νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων της δράσης του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν τη δική τους επιχείρηση, θα έχουν δυνατότητα να λάβουν χρηματοδότηση, η οποία μπορεί να ανέλθει και έως τα 50.000€.

Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Το προσεχές διάστημα αναμένεται ο β’ κύκλος της δράσης «Νεοφυής επιχειρηματικότητα», που αφορά την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα, που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ, για την κάλυψη 100% ισόποσων επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η επιδότηση αφορά τη σύσταση επιχείρησης στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα.
Αναβάθμιση επιχειρήσεων στις νέες αγορές

Επίσης, αναμένεται ο β΄ κύκλος του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», το οποίο θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, μεταξύ αυτών και της αγροδιατροφής. Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών, τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς.

Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται, επίσης, να στοχεύουν στη μείωση του κόστους ή στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον α’ κύκλο υποβλήθηκαν 9.577 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.
Νέα προγράμματα

Εξωστρέφεια: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται πάντως να ανακοινωθεί από το υπουργείο το ειδικό πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω». Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτεί τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, καθώς και άλλους τρόπους προώθησης των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.

Περιβάλλον: Στην επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και τη διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, αποσκοπεί η δράση «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας». Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό ύψους επένδυσης από 250.000 ευρώ έως 2.500.000 ευρώ, για διάστημα μέχρι 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ.

Τουρισμός: Με προϋπολογισμό, ύψους 120 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων πολύ μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Σύμφωνα με την πρόσκληση της δράσης, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επένδυσης θα μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ύψος της κρατικής επιδότησης ανά επένδυση καθορίζεται στο 45% (55% η ιδιωτική συμμετοχή), ενώ το ποσοστό αυτό θα μπορεί να φτάνει ακόμα και στο 50%, εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο θα υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία νέων σταθερών θέσεων απασχόλησης.

ΚοινΣ.Επ.: Η Δράση «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)», συνολικού προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ, αφορά την υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους. Τα επιχειρηματικά σχέδια δύνανται να αφορούν την απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, στη στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων και στην κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (συμπεριλαμβανομένων μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).

Άνω των 45 ετών: Η δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα, η δράση παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε ανέργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν, προκειμένου να συμβάλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 54 εκατ. ευρώ.