fbpx

Πώς γίνεται η εγγραφή ανέργων στον ΟΑΕΔ – Αλλαγές στην ισχύ, στα δικαιολογητικά και στο επίδομα

Πώς γίνεται η εγγραφή ανέργων στον ΟΑΕΔ – Αλλαγές στην ισχύ, στα δικαιολογητικά και στο επίδομα

Ηλεκτρονικά θα γίνονται η υποβολή αιτήσεων για παροχές αλλά και η ηλεκτρονική γνωστοποίηση της παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων. Ειδικότερα οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτική δήλωση παρουσίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο θα πρέπει να στείλουν στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκει http://www.oaed.gr/pou-aneko.

Αφού βρουν το ΚΠΑ που ανήκουν θα πρέπει να στείλουν με email στο ΚΠΑ2 που ανήκουν την ηλεκτρονική γνωστοποίηση της παρουσίας η οποία θα αναγράφει τα παρακάτω συγκεκριμένα στοιχεία:

“Θέμα: Δήλωση παρουσίας

Περιεχόμενο μηνύματος: Δηλώνω την παρουσία μου και δηλώνω υπεύθυνα τις προϋποθέσεις είσπραξης των μηνιαίων επιδομάτων.

Ονοματεπώνυμο:

ΑΦΜ:

Τηλέφωνο Κινητό:

Τηλέφωνο Σταθερό:”.

Γενικότερα η εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ είναι εφικτή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δύναται να πραγματοποιηθεί:

α) με αυτοπρόσωπη παρουσία στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας είτε

β) ηλεκτρονικά, με χρήση κωδικών πρόσβασης μέσω διαδικτύου.

Αν κατά τον οποτεδήποτε και οποιοδήποτε έλεγχο (ηλεκτρονικό ή δια ζώσης) προκύψει ότι ο συναλλασσόμενος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εγγραφής, αυτή ανακαλείται, καθώς και όλες οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί.

Η εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης δύναται να πραγματοποιηθεί στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ της περιοχής της τελευταίας απασχόλησης τους.

 • Για ένα τρίμηνο ισχύει το δελτίο ανεργίας των μη επιδοτουμένων εγγεγραμμένων
 • Για τους μη επιδοτούμενους εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, το Δελτίο Ανεργίας τους ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση, αυτού.

Η τρίμηνη ισχύς του Δελτίου Ανεργίας αρχίζει την ημέρα έκδοσής του ή της τελευταίας ανανέωσής του και λήγει την ημέρα του τρίτου μήνα που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε η ισχύς του και, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη, την τελευταία ημέρα του μήνα. Αν η τελευταία ημέρα ισχύος του Δελτίου Ανεργίας είναι μη εργάσιμη, η λήξη της ισχύος του ως άνω Δελτίου μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η ανανέωση, του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται εντός καταστήματος πέντε εργάσιμων ήμερων πριν η μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου με τους έξης τρόπους:

 1. μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης
 2. μέσω ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής

Το δελτίο ανεργίας των εγγεγραμμένων μη επιδοτούμενων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) παραμένει σε ισχύ καθ’ όλο το διάστημα της ισχύος του πιστοποιητικού αναπηρίας και για ένα επιπλέον τρίμηνο μετά τη λήξη του.

Η διαδικασία ανανέωσης του δελτίου ανεργίας αποτελεί αυτοδίκαιη υπεύθυνη δήλωση συνέχισης της κατάστασης ανεργίας, όπως αυτή έχει δηλωθεί κατά την αρχική εγγραφή του.
Η ιδιότητα του ανέργου διατηρείται μέχρι τη συνδρομή του λόγου διαγραφής.

Σε περίπτωση που προκύψει λόγος διαγραφής ο εγγεγραμμένος άνεργος υποχρεούται να τον δηλώσει με οποιοδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία εντός 8 εργάσιμων ημερών από τη συνδρομή του λόγου διαγραφής και οπωσδήποτε πριν από την επόμενη ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας.

Εγγεγραμμένοι άνεργοι

Το δελτίο ανεργίας των τακτικώς επιδοτούμενων ανέργων παραμένει σε ισχύ καθ’ όλο το διάστημα της επιδότησής τους. Μετά τη λήξη αυτής θα παραμένει σε ισχύ για ένα τρίμηνο ως δελτίο ανεργίας μη επιδοτούμενου ανέργου, εφόσον ο κάτοχος του εξακολουθεί να είναι άνεργος.

Σε περίπτωση εγγεγραμμένου ανέργου που έχει υποβάλει αίτηση επιδότησης ανεργίας η οποία τελεί σε εκκρεμότητα, δεν αίρεται η υποχρεωτική δήλωση παρουσίας.

Δικαιολογητικά Εγγεγραμμένων και Επιδοτούμενων Ανέργων

 1. Για την εγγραφή ή/και τη χορήγηση παροχών ανεργίας απαιτούνται κατά περίπτωση τα εξής:
 • Προσωπικά Στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Οικογενειακή Κατάσταση, Υπηκοότητα)
 • Στοιχεία Μόνιμης Κατοικίας/Διαμονής
 • Στοιχεία μη μισθωτής εργασίας
 • Στοιχεία λύσης εργασιακής σχέσης και στοιχεία προηγούμενου εργοδότη
 • Ασφαλιστική ιστορία και ασφαλιστική κατάσταση
 • Στοιχεία συζύγου και προστατευομένων μελών
 • Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ του ν. 2643/1998 ή Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του ν. 3863/15-7-2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/15-7-2010) σε ισχύ με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να είναι 50% και άνω σύμφωνα με τον ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/ 18-9-1998, τ.Α΄).
 • Τα παραπάνω στοιχεία εξακριβώνονται είτε μέσω της καθ’ οιονδήποτε τρόπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης από τους αρμόδιους Φορείς είτε με την κατά περίπτωση επίδειξη ή προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.
 1. Η Υπηρεσία μπορεί κατά τη διάρκεια της εγγεγραμμένης ανεργίας να ζητεί από τον άνεργο οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρεί απαραίτητο κατά την κρίση της για τον έλεγχο της ανεργίας του και την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης παροχών.
 2. Ο εγγραφόμενος στο Μητρώο του ΟΑΕΔ άνεργος θα ενημερώνεται εγγράφως και ενυπόγραφα με σχετική ΥΔ του ν. 1599/1986 για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, για το νομικό πλαίσιο: α) εγγραφής, παραμονής και διαγραφής από το Μητρώο, β) επιδότησης, αναστολής ή διακοπής αυτής, καθώς και για την υποχρέωσή του να ενημερώσει την Υπηρεσία ότι συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος διαγραφής του δελτίου, αναστολής ή διακοπής της επιδότησης εντός 8 εργασίμων ημερών από τη συνδρομή του λόγου και οπωσδήποτε πριν από την επόμενη ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή τη χρήση αυτού ή την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας ή τη λήξη του μήνα επιδότησης.

Εγγραφή Ανέργου για λήψη τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας – για λοιπές παροχές ασφάλισης

 1. Τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας

1.1. Ο ενδιαφερόμενος να υπαχθεί σε τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας οφείλει να υποβάλει αίτηση και να αξιώσει την απαίτηση για τη χορήγηση αυτής εντός 60 ημερών από την επομένη της λύσης ή της λήξης της εργασιακής του σχέσης είτε:

α) προσερχόμενος αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του είτε

β) μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, κατόπιν της με οποιονδήποτε τρόπο εκδόσεως του Δελτίου Ανεργίας του.

1.2. Σε περίπτωση συνέχισης ανασταλείσας επιδότησης, η αίτηση υποβάλλεται εντός δύο ετών από την ημερομηνία αναγνώρισης της αξίωσης της αρχικής επιδότησης που ανεστάλη.

1.3. Για την έγκριση υπαγωγής στην τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας απαιτείται η εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί τακτικής επιδότησης ανεργίας μέσω της αναζήτησης πληροφοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, οι οποίες αντλούνται είτε αυτεπαγγέλτως καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους αρμόδιους φορείς είτε με την προσκόμιση όσων δικαιολογητικών δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση δικαιολογητικών για τη συλλογή των οποίων απαιτείται η συνδρομή των ασφαλισμένων, η προσκόμιση αυτών μπορεί να γίνει εντός τασσομένης προθεσμίας 20 ημερών από την επομένη της σχετικής ενημέρωσης τους από την Υπηρεσία και οπωσδήποτε πριν από την παρέλευση 3μήνου από αυτήν, άλλως η αίτησή τους απορρίπτεται, εκτός και αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης του ελλείποντος πλην αναγκαίου δικαιολογητικού που, όμως, δεν ανάγεται στο πρόσωπο του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης, αφού η Υπηρεσία εκτιμήσει ως επαρκείς τους λόγους της καθυστερημένης προσκόμισης τους, δύναται να ανακαλέσει την απορριπτική αυτή απόφαση.

1.4. Η δυνατότητα της με οποιονδήποτε τρόπο αναζήτησης στοιχείων από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων τακτικής επιδότησης εξακολουθεί να υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκριθείσας επιδότησης και μετά τη λήξη αυτής.

1.5. Σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησής του ο άνεργος θα ενημερώνεται για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, για το νομικό πλαίσιο επιδότησης, αναστολής ή διακοπής αυτής, καθώς και για την υποχρέωσή του να προσέρχεται στην Υπηρεσία σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και να την ενημερώσει για τη συνδρομή λόγου αναστολής ή διακοπής εντός 8 εργασίμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως η επιβεβαίωση της ενημέρωσης αυτής είναι υποχρεωτική και με την υποβολή της θα χορηγείται στον ασφαλισμένο αριθμός πρωτοκόλλου και θα παρέχεται ενημέρωση για το χρονικό διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής προσέλευσής του στην Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 7, ενώ όσον αφορά στην πλήρωση του νομικού πλαισίου επιδότησης, δικαιολογητικά για τα οποία τυχόν απαιτείται η συνδρομή του ασφαλισμένου θα ζητούνται εγγράφως από την Υπηρεσία κατά την παρ. 1.3 του παρόντος. Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης υποβολής αιτήσεως κατά την προσέλευση του στην Υπηρεσία, ο ασφαλισμένος: α) θα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησής του, στο οποίο θα αναγράφονται τυχόν δικαιολογητικά των οποίων η προσκόμιση εκκρεμεί και το χρονικό διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας, κατά το οποίο θα παραλαμβάνει και την απόφαση επί της αιτήσεως, εφόσον έχει εκδοθεί και β) θα υπογράφει προτυπωμένο κείμενο ΥΔ του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνει ότι παρέλαβε το αντίγραφο της αίτησής του, ότι έλαβε γνώση για την υποχρέωση προσκόμισης των εκκρεμών δικαιολογητικών, για το χρονικό διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας του καθώς και για ένα προς ένα τα σημεία της ενημέρωσης που περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο.

Αιτήσεις για άλλες παροχές ΟΑΕΔ

Οι αιτήσεις για τις λοιπές παροχές του ΟΑΕΔ υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με τη χρήση κωδικών πρόσβασης.
Πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής του ο άνεργος/εργαζόμενος θα ενημερώνεται για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του και για το νομικό πλαίσιο των παροχών. Προϋπόθεση της υποβολής της αίτησης αποτελεί η ηλεκτρονική επιβεβαίωση της ενημέρωσης αυτής.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, δικαιολογητικά συνοδευτικά των αιτήσεων για τις λοιπές παροχές, όπως αυτά προσδιορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές εγκυκλίους, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, όταν η αυτεπάγγελτη αναζήτηση καθίσταται δυνατή από τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ ΟΑΕΔ με άλλα πληροφοριακά συστήματα (ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ, Μητρώο Πολιτών, ΕΡΓΑΝΗ κ.ο.κ.).

Αιτήσεις Μεταφοράς Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας

Ο ασφαλισμένος μετά την αυτοπρόσωπη ή ηλεκτρονική αίτηση επιδότησής του, δύναται να αιτηθεί τη μεταφορά αυτής σε άλλη υπηρεσία ΚΠΑ2, εφόσον πρόκειται να διαμείνει σε κατοικία που εντάσσεται στην περιοχή αρμοδιότητάς της. Η αίτηση μεταφοράς και τα δικαιολογητικά της νέας κατοικίας υποβάλλονται είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 αρχικής εγγραφής είτε στο ΚΠΑ2 μεταφοράς με ηλεκτρονικό τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση το ΚΠΑ2 αρχικής εγγραφής οφείλει να διαβιβάσει άμεσα τον φάκελο του ασφαλισμένου στο ΚΠΑ2 μεταφοράς, ο δε ασφαλισμένος οφείλει να παρουσιαστεί στο ΚΠΑ2 μεταφοράς κατά την πρώτη υποχρεωτική δήλωση παρουσίας. Το ΚΠΑ2 μεταφοράς είναι αρμόδιο για την έγκριση της αίτησης μεταφοράς και την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως τακτικής επιδότησης.

Υπηρεσία ΚΠΑ2 παραλαβής απόφασης και πραγματοποίησης παρουσιών

Ο επιδοτούμενος άνεργος μετά την υποβολή της αίτησής του υποχρεούται να προσέλθει για την πραγματοποίηση της πρώτης υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας και την παραλαβή της απόφασης επί της αιτήσεως του στο ΚΠΑ2 όπου υπεβλήθη η αίτηση, εκτός και αν έχει προηγηθεί μεταφορά σε άλλο ΚΠΑ2, όπου και οφείλει να προσέλθει για τα παραπάνω. Μετά την παραλαβή της απόφασης επί της αιτήσεώς του με την οποία του αναγνωρίζεται δικαίωμα επιδότησης, ο επιδοτούμενος μπορεί να προσέρχεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του Οργανισμού για να δηλώσει την παρουσία του.

Αυτοπρόσωπη εμφάνιση

Ο άνεργος που έχει υποβάλει αίτηση επιδότησης, υποχρεούται να εμφανιστεί στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός του τρίτου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την επιδότησή του, να δηλώσει ότι εξακολουθεί να είναι άνεργος και να παραλάβει την απόφαση. Κατά την προσέλευση του αυτή ο άνεργος θα ενημερώνεται ενυπόγραφα για τις ακριβείς ημερομηνίες στις οποίες οφείλει να προσέρχεται στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2.

Ο επιδοτούμενος άνεργος υποχρεούται να προσέρχεται αυτοπροσώπως και να δηλώνει την παρουσία του στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του Οργανισμού μία φορά κατά τη διάρκεια του τρίτου μήνα εκάστου τριμήνου της επιδότησής του (εφεξής μήνας υποχρεωτικής παρουσίας).

Διαδικασία καταβολής επιδομάτων

Με την αναγνώριση του δικαιώματος επιδότησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και κατόπιν της συμπλήρωσης κάθε μήνα επιδότησης εκδίδονται τα σχετικά χρηματικά εντάλματα από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις καθώς και οι εντολές πληρωμής για τη λογιστική τακτοποίηση της δαπάνης. Το μηνιαίο επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο σε πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας σε όσους επιδοτούμενους ανέργους έχει συμπληρωθεί κάθε φορά ο μήνας επιδότησης.

Το μηνιαίο ποσό που εμπίπτει στον μήνα της υποχρεωτικής παρουσίας του ανέργου στην Υπηρεσία καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν στους μήνες που ακολουθούν πιστώνονται, εφόσον ο άνεργος εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

 

/ Ανακοινώσεις