Εκπαίδευση προσωπικού ασφάλειας (Security)

  • Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις, Φυσικά πρόσωπα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το ΚΕΚ ΚΕΠΕθ υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, με στόχο την πιστοποίηση των καταρτιζόμενων σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α.
Βάσει του Νόμου 2518/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3707/2008, το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται να κατέχει άδεια εργασίας Α΄ ή Β΄ κατηγορίας, για τη χορήγηση της οποίας αποτελείται δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή τίτλος σπουδών συναφής προς τον τομέα της ασφάλειας. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει σχετικό δίπλωμα ή τίτλο σπουδών, βάσει της υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α., η άδεια εργασίας χορηγείται μετά την απόκτηση του προαναφερόμενου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1.
Ειδικότερα:
Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 105 ωρών σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), το σχετικό επαγγελματικό περίγραμμα του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και τον Κανονισμό Κατάρτισης ΟΕΕΚ.
2. Η υλοποίηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται σε πιστοποιημένους χώρους υλοποίησης κατάρτισης με την χρήση απαραίτητων οπτικοακουστικών βοηθημάτων (Η/Υ, video projector , προβολέας slides). Σε κάθε καταρτιζόμενο παρέχει σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό.
3. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα είναι 25 άτομα.
4. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε προγράμματα κατάρτισης.
5. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των καταρτιζομένων μέσω γραπτών εξετάσεων παρουσία εκπροσώπων του επίσημου Φορέα Πιστοποίησης (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπ. Προστασίας του Πολίτη.

6. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προαναφερόμενων εξετάσεων, χορηγείται στους καταρτιζόμενους το προβλεπόμενο από την υπ΄ αριθ.4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό Ασφαλείας».

7. Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι 600€ / καταρτιζόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης).
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε με το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
Θρακών 28, 4ος όροφος, Βόλος, Τηλ επικοινωνίας : 24210-30535