fbpx

Επανεπενδύω στη Θεσσαλία – Επιδότηση έως 60%
Αιτήσεις έως 30/09/2019

Επανεπενδύω στη Θεσσαλία

Ενίσχυση υφισταμένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης. Οι επενδύσεις μπορεί να αφορούν:

 • στον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών
 • στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους
 • στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών κατά προτεραιότητα σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης
 • στην υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων
 • στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός της Δράσης

10 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Δικαιούχοι της Δράσης

Παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ).

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά σχέδια από 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ

Επιδότηση από 60%

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 • Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Δημιουργικός Τουρισμός
 • Αποκατάσταση και Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας
 • Μέταλλα και Δομικά Υλικά,

σύμφωνα με το Παράρτημα VIII που περιλαμβάνει το σύνολο των ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι για την παρούσα πρόσκληση και όπου συγκεκριμένα σημειώνονται οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε οικονομικό τομέα της RIS3, καθώς και αυτοί που είναι εκτός RIS3.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, είναι οι ακόλουθες:

 • Η επιχείρηση έχει την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης.
 • Η πρόταση εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα «Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ» της Πρόσκλησης.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Η υφιστάμενη επιχείρηση χρησιμοποιεί διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρεί βιβλία Β΄ή Γ’ κατηγορίας) και μέχρι τις 31/12/2018 έχει κλεισμένες τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 • Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία τελευταία έτη.
 • Η επιχείρηση έχει την – κατά περίπτωση – απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται.
 • Η επιχείρηση υποβάλλει ένα και μοναδικό επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.
 • Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
 • Η επιχείρηση δεν εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).
 • Το επενδυτικό σχέδιο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) να μην έχει ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις καινοτομίας
 • Δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 13η Ιουλίου 2018.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη Υποβολών: 16 Μαΐου 2019

Λήξη Υποβολών : 30 Σεπτεμβρίου 2019

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Επικοινώνησε με το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ για περισσότερες πληροφορίες

Βασσάνη 9, 38333, 2ος Όροφος, Βόλος

Τηλ. Επικοινωνίας : 24210-30535

 

Πληροφορίες

 • Αιτήσεις έως : έως 30/09/2019
 • Ωφελούμενοι : Μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις
 • Επιδότηση : Από 80.000€ έως 400.000€
 • Πρόσκληση Προγράμματος

Διάφορα Προγράμματα