Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

  • Ωφελούμενοι: Αγρότες

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Τίθεται σε εφαρμογή η ψηφιακή υπηρεσία για τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας.
Όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία, από τις 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται στα 25€

Υλοποίηση προγραμμάτων από το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΠΕΘ, πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ και με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, πρόκειται να υλοποιήσει τα κάτωθι εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1)Γενική κατάρτιση, (αφορά τις παραγράφους α), β) και μ) του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 Α΄8)
2)Κίνδυνοι των γεωργικών φαρμάκων, ( αφορά τις παραγράφους γ), στ), ζ), ι) και λ) του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 Α΄8)
3)Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, (αφορά τις παραγράφους δ), ε) και κ) του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 Α΄8)
4)Εξοπλισμός εφαρμογής, (αφορά τις παραγράφους η) και θ) του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 Α΄8)

Επικοινωνήστε με το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης και στα τμήματα κατάρτισης και προετοιμασίας.
Θρακών 28 με Βασσάνη, 4ος Όροφος.
Τηλ. 24210-30535