fbpx

Κοινωφελής Εργασία 2020

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 2020 για 36.500 θέσεις

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία προσφέρει εργασία 8μηνης διάρκειας σε άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση. Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων, με έμφαση, κυρίως, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Η δράση περιλαμβάνει:

α) Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

β)  Μια ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελούμενων.

γ)  Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης. 

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 4. Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων, με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
 5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
 6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
 7. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Κριτήρια
Η επιλογή των υπαλλήλων πιθανόν να γίνει βάσει εννέα συγκεκριμένων κριτηρίων:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 3. Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω.
 4. Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό.
 5. Ηλικία.
 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
 7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 8. Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «προώθησης της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017

Εξαιρούνται οι συμμετέχοντες σε προγράμματα κοινωφελούς 2017, 2018 και του 2019

Υποβολή αιτήσεων
Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 και από έναν έως τρεις επιβλέποντες φορείς ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, στις 11:00 π.μ.

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Επικοινώνησε με το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ για περισσότερες πληροφορίες:

Διεύθυνση : Βασσάνη 9, Βόλος, 38333

Τηλέφωνο : 24210-30535

Ε-mail : info@kepeth.gr

Με μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook

Αντικείμενο της δράσης

Αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2020, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης.

 

Σκοπός της δράσης

Η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση τους ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. 

 

Αντικείμενα θεωρητικής κατάρτισης

 1. Οριζόντιες δεξιότητες
  1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
  2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
  3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
  4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
  5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά)
  6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
  7. Πρώτες Βοήθειες
  8. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
  9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 2. Εξειδικευμένες δεξιότητες
 1.  
  1. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
  2. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
  3. Χειρισμός Εργαλειομηχανών
  4. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
  5. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
  6. Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
  7. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην κατάρτιση έχουν οι ωφελούμενοι της Δράσης.

Οι ωφελούμενοι έως και 54 ετών θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά την κατάρτιση, ενώ για τους άνω των 55 ετών η παρακολούθηση είναι προαιρετική.

 

Έναρξη Κατάρτισης

Η έναρξη της κατάρτισης αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 15/03/2021 καθώς η διαδικασία αιτήσεων των παρόχων  Κατάρτισης λήγει την Τρίτη 02 Μαρτίου 2020.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Η κατάρτιση με βάση την πρόσκληση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και Δια Ζώσης και εναλλακτικά εξ αποστάσεως, λόγω των εν εξελίξει ειδικών περιστάσεων εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. (Αναμένεται πιο συγκεκριμένη ανακοίνωση επ’αυτού)

Το διάστημα της κατάρτισης οι ωφελούμενοι δεν θα πηγαίνουν στους Δήμους για Εργασία.

 

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Επικοινώνησε με το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ για περισσότερες πληροφορίες:

Διεύθυνση : Βασσάνη 9, Βόλος, 38333 (Εξυπηρέτηση χωρίς φυσική παρουσία)

Τηλέφωνο : 24210-30535

Ε-mail : info@kepeth.gr

Με μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook

 

 

Πληροφορίες

 • Αποτελέσματα : Έναρξη κατάρτισης
 • Ωφελούμενοι : Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα
 • Δωρεάν Κατάρτιση 120-150 ωρών
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής δικαιολογητικών

Οι αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί

shadow

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης