fbpx

Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building

Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που σημειώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, εκτός των υπολοίπων επιπτώσεων της, έδωσε μια τεράστια ώθηση στους οικιακούς αυτοματισμούς και στο «έξυπνο σπίτι» με τις διασυνδεμένες συσκευές που ελέγχει ο κάτοικος του ακόμα και από απόσταση. Σκοπός της ύπαρξης του «έξυπνου σπιτιού» είναι να δώσει άνεση, διευκολύνσεις, ψυχαγωγία και ασφάλεια στον χρήστη, βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής του, αλλά και να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας που είναι αναγκαία στην σύγχρονη εποχή με τα ορατά προβλήματα της περιβαλλοντικής ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής και της συνεχιζόμενης εξάντλησης των φυσικών πόρων.

Σκοπός Προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτεί η διαχείριση και συντήρηση εγκαταστάσεων και θα κατανοούν τις ευρύτατα χρησιμοποιούμενες στην εποχή μας ψηφιακές επικοινωνίες δεδομένων και τον τρόπο λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των δικτύων υπολογιστών και τις εφαρμογές τους στην τεχνολογία έξυπνων σπιτιών και των συστημάτων διαχείρισης κτιρίων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων, να αναγνωρίζει τα δομικά στοιχεία των Η/Υ και των Δικτύων και να κατανοεί τον τρόπο διαμερισμού των πόρων, της ανταλλαγής πληροφοριών και της επικοινωνίας σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Θα γνωρίζει τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών και τις αρχές λειτουργίας των Λειτουργικών Συστημάτων. Θα μπορεί να συνθέτει έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και να εγκαθιστά ένα δίκτυο με την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού. Επιπλέον, θα γνωρίζει τον τρόπο οργάνωσης ενός εργαστηρίου συντήρησης υπολογιστικών συστημάτων και αποτελεσματικής αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος στο λογισμικό (software) ή στο υλικό (hardware). Τέλος, θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις δικτύωσης, από ένα σπίτι μέχρι μια μικρή επιχείρηση.

Ενότητες

Ενότητα 1 - Εισαγωγικές Βασικές Γνώσεις

Με το πέρας αυτής της ενότητας ο ωφελούμενος θα γνωρίζει την έννοια της διαχείρισης εγκαταστάσεων, τα καθήκοντα και τις ευθύνες του διαχειριστή εγκαταστάσεων και το ευρύ φάσμα λειτουργιών και υπηρεσιών υποστήριξης που περιλαμβάνονται σε αυτό.
Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 21

Ενότητα 2 - Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να γίνει μια αναφορά στις ψηφιακές επικοινωνίες δεδομένων. Γίνεται περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης των τηλεπικοινωνιών καθώς και των τεχνολογιών, δικτύων και επικοινωνιών. Ακόμη, οι ωφελούμενοι έρχονται σε επαφή με τα τοπικά δίκτυα και τη διαδικτύωση των έξυπνων συσκευών.

Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 52

Ενότητα 3 - Τεχνολογίες έξυπνου σπιτιού για εξοικονόμηση ενέργειας

Η ανάγκη ενεργειακής διαχείρισης σε κτίρια και βιομηχανίες αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα με προφανή οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να γίνει μια περιγραφή των έξυπνων σπιτιών, τα οποία στοχεύουν επίσης στην εξοικονόμηση ενέργειας, και των λειτουργιών τους, καθώς και στον οικιακό και κτιριακό αυτοματισμό. Γίνεται μνεία σε παραδείγματα αυτοματισμών ελέγχου έξυπνου σπιτιού και κατονομάζονται τα πρωτόκολλα των συστημάτων του κτιριακού αυτοματισμού.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 51

Ενότητα 4 - Εισαγωγή στο Σύστημα Έξυπνων Εφαρμογών (BUS) - Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου (BMS)

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση της δομής των έξυπνων εφαρμογών (BUS) και των λειτουργιών ελέγχου καθώς και η περιγραφή του συστήματος διαχείρισης κτιρίου (BMS). Ακόμη, στους σκοπούς της ενότητας περιλαμβάνεται και η αναφορά στο Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (BEMS). Δίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες και τα οφέλη των προαναφερθέντων συστημάτων.

Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 20

Ενότητα 5 - Εισαγωγή στις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Τοπολογία στην τεχνική KNX TP1 - Βασικά υλικά για έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Στους σκοπούς της συγκεκριμένης ενότητας περιλαμβάνεται η παρουσίαση των έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οι εφαρμογές χρήσης τους. Εκτίθεται η διαφοροποίηση των ανοιχτών και κλειστών τεχνικών, με τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν έξυπνες εγκαταστάσεις. Έτσι θα μπορούν οι ωφελούμενοι να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των δυνατοτήτων και των λύσεων που προσφέρουν οι διάφορες εταιρείες. Επίσης, οι ωφελούμενοι θα γνωρίζουν τα βασικά υλικά και τις συσκευές που αποτελούν μια έξυπνη εγκατάσταση ΚΝΧ ΤΡ1 και την επικοινωνιακή διασύνδεσης των τμημάτων αυτών, των κανόνων που τη διέπουν, όπως επίσης και των δυνατοτήτων που δίνει μία έξυπνη εγκατάσταση KNX.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 33

Ενότητα 6 - Προγραμματισμός και πρακτικές εφαρμογές με το ETS4

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να γίνουν γνωστές οι δυνατότητες, η χρήση και οι τρόποι αξιοποίησης του λογισμικού ΕΤS4.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 20

Ενότητα 7 - Υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτυακών υποδομών

Στην ενότητα αυτή ο εκπαιδευόμενος θα μάθει να αναγνωρίζει και να εντοπίζει προβλήματα που εμφανίζονται στο επίπεδο του υλικού των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων, του λογισμικού και ιδιαίτερα του λειτουργικού συστήματος. Να αναγνωρίζει τους κινδύνους που απειλούν το υπολογιστικό σύστημα και τους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση τους. Να γνωρίζει τι είναι οι ιοί και πώς μπορεί να προστατευτεί το Λ.Σ από αυτούς (πρόληψη). Να περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του τείχους προστασίας και να μπορεί να κάνει ρυθμίσεις σ΄ αυτό. Επιπλέον να μπορεί να κρατά αντίγραφα ασφαλείας και να κάνει επαναφορά αυτών.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 11

Ενότητα 8 - Τεχνικές προδιαγραφές υλικού και λογισμικού

Σκοπός της ενότητας είναι ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει πλήρη γνώση πάνω στα τεχνικά θέματα και τις προδιαγραφές του υλικού των υπολογιστικών συστημάτων, είτε αυτά είναι προσωπικά/σταθερά συστήματα είτε φορητά, να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες και προδιαγραφές των περιφερειακών συσκευών, να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του λογισμικού των Η/Υ, τις δημοφιλείς συσκευές δικτύωσης καθώς και στα εργαλεία που απαιτούνται για την κατασκευή δικτύων.

Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 11